EVENT


2020-03-30 10:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 38


Diamond ASER Team ในธุรกิจ อาเซีย (ASEA) กล่าวโดยรวม จึงหมายถึง ผู้ทำธุรกิจอาเซีย ที่มีทัศนคติ ที่มุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ ในตำเหน่ง ไดมอนด์ ด้วยการเพิ่ม ขีดความสามารถ เเละ การทำงานร่วมกัน ด้วยความเคารพ นอบน้อม เทิดทูน กันเละกัน เสมือนหนึ่งเป็น ปุคคลสัปปายะ (Suitable Persons) Facebook : Diamond Aser Team 098-536-9145

0